หมายเลขพัสดุของสำนักนายกฯ
Group Class


           กลุ่มที่ 09 : ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 10 : อาวุธ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 11 : สรรพาวุธนิวเคลียร์  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 12 : อุปกรณ์ควบคุมการยิง  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 13 : กระสุนและวัตถุระเบิด  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 14 : อาวุธนำวิถี  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 15 : อากาศยานและองค์ประกอบโครงสร้าง  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 16 : ส่วนประกอบอากาศยาน และเครื่องใช้  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 17 : อุปกรณ์การยิงส่ง การลงพื้น และการยกขนทางพื้นดิน  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 18 : ยานอวกาศ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 19 : เรือ เรือเล็ก เรือท้องแบน และอู่ลอย  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 20 : เรือและอุปกรณ์สำหรับเรือ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 22 : อุปกรณ์รถไฟ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 23 : ยานพาหนะพื้นดิน ยานยนต์ รถพ่วง และจักรยาน  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 24 : รถลากจูง  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 25 : ส่วนประกอบของยานพาหนะ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 26 : ยางนอกและยางใน  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 28 : เครื่องยนต์ เทอร์ไบน์ และส่วนประกอบ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 29 : ส่วนประกอบของเครื่องยนต์  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 30 : อุปกรณ์การส่งผ่านกำลังงานกล  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 31 : รองเพลา  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 32 : อุปกรณ์และเครื่องจักรงานไม้  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 34 : เครื่องจักรงานโลหะ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 36 : เครื่องจักรกล เฉพาะงานอุตสาหกรรม  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 37 : เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 38 : อุปกรณ์ก่อสร้าง การเหมืองแร่การขุดดินและการซ่อมบำรุงทาง  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 39 : อุปกรณ์การยกขนพัสดุ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 40 : เชือก เคเบิล โซ่และเครื่องรัด  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 41 : อุปกรณ์ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องถ่ายเทอากาศ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 42 : อุปกรณ์ผจญเพลิง เครื่องช่วยชีวิตและความปลอดภัย  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 43 : สูบและเครื่องอัด  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 44 : เตาหลอมโรงไอน้ำและอุปกรณ์ทำให้แห้งและปฏิกรณ์นิวเคลียร์  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 45 : อุปกรณ์สุขภัณฑ์เครื่องให้ความร้อน และการสุขาภิบาล  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 46 : เครื่องกรองน้ำและเครื่องขจัดสิ่งโสโครก  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 47 : ท่อหลอด ท่อยาง และจุกอัด  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 48 : วาล์ว (Valve)  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 49 : อุปกรณ์การซ่อมบำรุงและโรงงานซ่อม  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 51 : เครื่องมือ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 52 : เครื่องวัด  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 53 : เครื่องใช้และวัสดุขัด  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 54 : โครงสร้างถอดประกอบได้และนั่งร้าน  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 55 : กระดาน ไม้อัด ไม้แปรรูป และไม้เคลือบ (วีเนีย)  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 56 : วัสดุการสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 58 : อุปกรณ์คมนาคม การค้นหา และการกระจายคลื่น  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 59 : อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องไฟฟ้าและเครื่องอีเลคโทรนิค  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 61 : สายไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 62 : หลอดไฟและอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องให้แสงสว่าง  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 63 : ระบบเตือนภัยและสัญญาณ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 65 : อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการแพทย์  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 66 : เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 67 : อุปกรณ์การภาพ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 68 : วัตถุเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 69 : เครื่องช่วยฝึกและอุปกรณ์  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 71 : เครื่องตกแต่ง  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 72 : เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งบ้านและร้านค้า  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 73 : อุปกรณ์ประกอบอาหารและเลี้ยงดู  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 74 : เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 75 : พัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 76 : หนังสือแผนที่และสิ่งพิมพ์  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 77 : เครื่องดนตรี เครื่องเล่นแผ่นเสียง-*และวิทยุใช้ในบ้าน  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 78 : อุปกรณ์สันทนาการและการกีฬา  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 79 : อุปกรณ์และอุปกรณ์ทำความสะอาด  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 80 : แปรงและภู่กัน สี วัสดุยาอุด และผนึก  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 81 : ภาชนะบรรจุหีบห่อ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 83 : สิ่งถักทอ หนัง ขนสัตว์ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์เย็บรองเท้า กระโจม และธง  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 84 : เสื้อผ้า อุปกรณ์ประจำกาย และเครื่องแบบ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 85 : เครื่องสุขภัณฑ์และเครื่องสำอางค์  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 87 : อุปกรณ์การเกษตร  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 89 : อาหาร  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 91 : เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง และขี้ผึ้ง  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 93 : สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่โลหะ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 94 : วัตถุดิบที่ไม่ใช่โลหะ  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 95 : โลหะที่เป็นแท่ง แผ่น และมีทรง  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 96 : สินแร่ แร่ และผลิตภัณฑ์ขั้นต้น จากสินแร่และแร่  1 2 3 (1-3) (2-3)
           กลุ่มที่ 99 : เบ็คเตล็ด  1 2 3 (1-3) (2-3)

ปิดหน้าต่างนี้