ผังบัญชีมาตรฐาน (General Ledger)
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

     1.สินทรัพย์
  11 สินทรัพย์หมุนเวียน
  111 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  11101 เงินสดในมือ
  1110101 เงินสด
  1110102 เงินทดรองจ่าย
  11102 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
  1110201 เงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)-กระแสรายวัน
  1110202 เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) - กระแสรายวัน
  1110203 เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)-กระแสรายวัน
  1110204 เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กระแสรายวัน
  11103 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
  1110301 เงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)-ออมทรัพย์
  1110302 เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)-ออมทรัพย์
  1110303 เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ออมทรัพย์
  1110304 เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ออมทรัพย์
  1110305 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. - ออมทรัพย์
  1110306 เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  11106 เงินฝากคลัง
  1110601 เงินฝากกองคลัง
  11107 รายการเทียบเท่าเงินสด
  1110701 เงินลงทุนระยะสั้น ในตั๋วเงินคลัง
  1110702 เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ของบริษัทเอกชน
  112 ลูกหนี้ และตั๋วเงินรับ
  11201 ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ
  1120101 ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ - ภาครัฐ
  1120102 ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ - เอกชน
  11202 ลูกหนี้เงินยืม
  1120201 ลูกหนี้เงินยืมประเภทบุคคล
  1120202 ลูกหนี้เงินยืมประเภทหน่วยงาน
  1120203 ใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ
  11203 ลูกหนี้พัฒนาวิชาการ
  1120301 ลูกหนี้พัฒนาวิชาการ
  11204 ตั๋วเงินรับ
  1120401 ตั๋วเงินรับ - ภาครัฐ
  1120402 ตั๋วเงินรับ - ภาคเอกชน
  113 รายได้ค้างรับ
  11301 ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ
  1130101 ดอกเบี้ยค้างรับ
  1130102 เงินปันผลค้างรับ
  11302 รายได้อื่นค้างรับ
  1130201 เงินค้ำประกันผลงานค้างรับ
  11303 รายได้จากการดำเนินงานมหาวิทยาลัยค้างรับ
  1130301 รายได้จากการศึกษาค้างรับ
  1130302 รายได้จากการบริการวิชาการค้างรับ
  1130303 รายได้จากการบริหารงานค้างรับ
  11304 เงินโอนงบประมาณค้างรับ
  114 สินค้าคงเหลือ
  11401 ผลิตกรรมและพานิชกรรม
  1140101 สินค้าสำเร็จรูป
  1140102 งานระหว่างทำ
  1140103 วัตถุดิบคงเหลือ
  115 วัสดุคงเหลือ
  11501 วัสดุในการผลิตและสิ้นเปลือง
  1150101 วัสดุในการผลิต
  1150102 วัสดุสิ้นเปลือง
  116 เงินลงทุนระยะสั้น
  11601 เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำ
  1160101 เงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) -ประจำ 3-12 เดือน
  1160102 เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)-ประจำ 3-12 เดือน
  1160103 เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) -ประจำ 3-12 เดือน
  1160104 เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) -ประจำ 3-12เดือน
  1160105 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ -ประจำ 3-12 เดือน
  1160106 เงินฝากธนาคารออมสิน -ประจำ 3-12 เดือน
  11602 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้
  1160201 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ของรัฐบาล
  1160202 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ของหน่วยงานอื่น
  1160203 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชน
  11603 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารทุน
  1160301 เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารทุนของบริษัทเอกชน
  117 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  11701 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
  1170101 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจากการดำเนินงาน
  12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  121 เงินให้กู้ระยะยาว
  12101 เงินให้กู้ระยะยาว - ภาครัฐ
  1210101 เงินให้กู้ระยะยาวภาครัฐ - บุคคลภายใน/หน่วยงานภายใน
  1210102 เงินให้กู้ระยะยาวภาครัฐ-บุคคลภายนอก /หน่วยงานภายนอก
  12102 เงินให้กู้ระยะยาว - ภาคเอกชน
  1210201 เงินให้กู้ระยะยาว-ภาคเอกชน
  12103 ลูกหนีเงินยืมระยะยาว
  1210301 ลูกหนี้เงินยืมประเภทบุคคล
  1210302 ลูกหนี้เงินยืมประเภทหน่วยงาน
  122 เงินลงทุนระยะยาว
  12201 เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจำ
  1220101 เงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด
  1220102 เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  1220103 เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
  1220104 เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
  1220105 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
  12202 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้
  1220201 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ของรัฐบาล
  1220202 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ของหน่วยงานอื่น
  1220203 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชน
  12203 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
  1220301 เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทเอกชน
  1220302 เงินลงทุนระยะยาวทั่วไปในบริษัทเอกชน
  12204 เงินลงทุนในหน่วยงานในสังกัด
  1220401 เงินลงทุน-โรงนม
  1220402 เงินลงทุน-ศูนย์หนังสือ
  1220403 เงินลงทุน-สำนักพิมพ์
  123 ที่ดิน
  12301 ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
  1230101 ที่ดินมีโฉนด
  1230102 ที่ดินนส.3
  12302 ที่ดินราชพัสดุ
  1230201 ที่ราชพัสดุ - สิทธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1230202 ที่ดินราชพัสดุ - สิทธิหน่วยงานอื่น
  124 อาคาร
  12401 อาคารเพื่อการพักอาศัย
  1240101 อาคารเพื่อการพักอาศัย - บุคลากร
  1240102 อาคารเพื่อการพักอาศัย - นิสิต
  12402 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
  1240201 อาคารเพื่อการเรียนการสอน
  1240202 อาคารสำนักงาน
  12403 อาคารระหว่างก่อสร้าง
  1240301 อาคารระหว่างก่อสร้าง
  125 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
  12501 ถนน
  1250101 ถนนคอนกรีต
  1250102 ถนนลาดยาง
  12502 สะพาน
  1250201 สะพานไม้
  1250202 สะพานปูน
  12503 อ่างเก็บน้ำ
  1250301 อ่างเก็บน้ำดิน
  1250302 อ่างเก็บน้ำปูน
  12504 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
  1250401 รั้ว
  1250402 บ่อบำบัดน้ำเสีย
  12505 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระหว่างก่อสร้าง
  1250501 ถนนระหว่างก่อสร้าง
  1250502 สะพานระหว่างก่อสร้าง
  1250503 อ่างเก็บน้ำระหว่างก่อสร้าง
  1250504 บ่อบำบัดน้ำเสียระหว่างก่อสร้าง
  126 ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
  12601 ครุภัณฑ์
  1260101 ครุภัณฑ์สำนักงาน
  1260102 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
  1260103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
  1260104 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
  1260105 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักร
  1260106 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องจักร
  1260107 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องจักร
  1260108 ครุภัณฑ์สำรวจ
  1260109 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
  1260110 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  1260111 ครุภัณฑ์การศึกษา
  1260112 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
  1260113 ครุภัณฑ์กีฬา
  1260114 ครุภัณฑ์ดนตรี
  1260115 ครุภัณฑ์อาวุธ
  1260116 ครุภัณฑ์สนาม
  1260117 ครุภัณฑ์ประเภทอื่น
  12602 เครื่องมือ อุปกรณ์
  1260201 เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร
  1260202 เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน
  1260203 เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง
  127 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
  12701 สิทธิการเช่า
  1270101 สิทธิการเช่า- อาคาร
  1270102 สิทธิการเช่า- อุปกรณ์
  12702 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  1270201 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  12703 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น
  1270301 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น.
  12704 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
  1270401 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
  128 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
  12801 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
  1280101 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
  

     2.หนี้สิน
  21 หนี้สินหมุนเวียน
  211 เงินเบิกเกินบัญชี
  21101 เงินเบิกเกินบัญชี
  2110101 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์
  212 ตั๋วเงินจ่าย
  21201 ตั๋วเงินจ่าย
  2120101 ตั๋วเงินจ่าย-ภาครัฐ
  2120102 ตั๋วเงินจ่าย - ภาคเอกชน
  213 เจ้าหนี้
  21301 เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ
  2130101 เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ-เอกชน
  2130102 เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ-ภาครัฐ
  21302 เจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน
  2130201 เจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน
  21303 เจ้าหนี้อื่น
  2130301 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานในสังกัด
  214 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  21401 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
  2140101 ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
  2140102 ค่านำประปาค้างจ่าย
  2140103 ค่านำบาดาลค้างจ่าย
  2140104 ค่าโทรศัพท์และโทรสารค้างจ่าย
  2140105 ค่าไปรษณีย์และโทรเลขค้างจ่าย
  2140106 ค่าวิทยุติดตามตัวค้างจ่าย
  2140107 ค่าบริการด้านคมนาคมค้างจ่าย
  21402 ใบสำคัญค้างจ่าย
  2140201 ใบสำคัญค้างจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย
  21403 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
  2140301 ดอกเบี้ยจ่ายภาครัฐค้างจ่าย
  2140302 ดอกเบี้ยจ่ายภาคเอกชนค้างจ่าย
  21404 เงินโอนงบประมาณค้างจ่าย
  215 รายได้รับล่วงหน้า
  21501 รายได้จากการดำเนินงานมหาวิทยาลัยรับล่วงหน้า
  2150101 รายได้จากการศึกษารับล่วงหน้า
  2150102 รายได้จากการบริการวิชาการรับล่วงหน้า
  2150103 รายได้จากการบริหารงานรับล่วงหน้า
  2150104 รายได้อื่นรับล่วงหน้า
  216 เงินรับฝาก
  21601 เงินรับฝากคลังหน่วยงาน
  2160101 เงินรับฝากคลังหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
  2160102 เงินรับฝากคลังหน่วยงาน คณะ/สำนัก/สถาบัน
  2160103 เงินรับฝากคลังหน่วยงาน-วิทยาเขต
  21603 เงินรับฝากจากการจัดการศึกษา
  2160301 เงินรับฝากค่าบำรุงการศึกษา - สำนักการกีฬา
  2160302 เงินฝากค่าบำรุงการศึกษา - สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  2160303 เงินรับฝากค่าบำรุงการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย
  2160304 เงินรับฝากค่าบำรุงการศึกษา-สำนักหอสมุด
  2160305 เงินรับฝากค่าบำรุงการศึกษา-สำนักอธิการบดี
  2160306 เงินรับฝากค่าบำรุงการศึกษา - สถานพยาบาล
  2160307 เงินรับฝากค่าบำรุงการศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
  2160308 เงินรับฝากค่าบำรุงการศึกษา-บำรุงกิจการนิสิต
  2160309 เงินรับฝากค่าหน่วยกิต
  2160310 เงินประกันของเสียหาย
  2160311 เงินรับฝากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
  2160312 เงินรับฝากจากการจัดการศึกษาอื่น ๆ
  2160313 เงินรับฝากจากกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
  2160314 เงินรับฝากจากกองทุนพัฒนา มก.
  2160315 เงินรับฝากจากการจัดสรรทุน
  21604 เงินรับฝากการบริหารทั่วไป
  2160401 มัดจำซอง
  2160402 ค่าประกันร้านค้า
  2160403 ค่าประกันคนงาน
  2160404 กฐิน
  2160405 เงินรับฝากประเภทเงินบริจาคต่าง ๆ
  2160406 เงินรับฝากประเภทอื่น
  21605 เงินรับฝากประเภทพัฒนาวิชาการ /บริการวิชาการ / เงินอุดหนุนวิจัย
  2160501 เงินรับฝากพัฒนาวิชาการ
  2160502 เงินรับฝากบริการวิชาการ
  2160503 เงินรับฝากอุดหนุนวิจัย
  21606 เงินรับฝากประเภททุนการศึกษา
  2160601 เงินรับฝากทุนการศึกษาประเภทดอกผล
  2160602 เงินรับฝากทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด
  217 เงินกู้ระยะสั้น
  21701 เงินกู้ระยะสั้นภาครัฐ
  2170101 เงินกู้ระยะสั้นภาครัฐ-ภายใน
  2170102 เงินกู้ระยะสั้นภาครัฐ-ภายนอก
  21702 เงินกู้ระยะสั้นภาคเอกชน
  2170201 เงินกู้ระยะสั้นภาคเอกชน
  218 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
  21801 ภาษีค้างจ่าย
  2180101 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
  21802 ประกันสังคมค้างจ่าย
  2180201 ประกันสังคมค้างจ่าย
  22 หนี้สินไม่หมุนเวียน
  221 รายได้รอการรับรู้
  22101 รายได้จากเงินช่วยเหลือรอการรับรู้
  2210101 รายได้จากเงินช่วยเหลือการรับรู้
  22102 รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้
  2210201 รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้
  222 เงินกู้ระยะยาว
  22201 เงินกู้ระยะยาว
  2220101 เงินกู้ระยะยาว
  223 ประมาณการหนี้สิน
  22301 สำรองเงินชดเชยความเสียหาย
  2230101 สำรองเงินชดเชยความเสียหาย
  224 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
  22401 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ไม่กำหนดบัญชีแยกประเภท)
  2240101 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ไม่กำหนดบัญชีแยกประเภท)
  

     3.ส่วนทุน
  31 ทุน
  311 ทุนเริ่มแรก
  31101 ทุนเริ่มแรก
  3110101 ทุนเริ่มแรก - ทุนคงยอดเงินต้น
  3110102 ทุนเริ่มแรก - ทุนหมุนเวียน
  32 ส่วนเกินทุน
  321 ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค
  32101 ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค
  3210101 ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค
  33 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
  331 รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(ยกมา)
  33101 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
  3310101 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
  332 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมสุทธิระหว่างงวด
  33201 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมสุทธิระหว่างงวด
  3320101 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมสุทธิระหว่างงวด
  34 กำไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
  341 กำไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
  34101 กำไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
  3410101 กำไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
  342 กำไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนแผ่นดิน
  34201 กำไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนแผ่นดิน
  3420101 กำไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนแผ่นดิน
  

     4.รายได้
  41 รายได้ที่เกิดจากการดำเนินงาน
  411 รายได้จากเงินงบประมาณ
  41101 รายได้จากงบประมาณอุดหนุน
  4110101 รายได้จากงบประมาณอุดหนุน
  412 รายได้จากการดำเนินงานมหาวิทยาลัย
  41201 รายได้จากการศึกษา
  4120101 รายได้ค่าบำรุงการศึกษา
  4120102 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-พิเศษ
  4120103 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-แรกเข้า
  4120104 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ปริญญาบัตร
  4120105 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-บัตรประจำตัวนิสิต
  4120106 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ค่าปรับ
  4120107 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ค่าเอกสารชุดมอบตัวนิสิตใหม่
  4120108 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-เงินอุดหนุนสอบไล่
  4120109 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
  4120110 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ค่าใบสมัคร และค่าสมัครสอบ
  4120111 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  4120112 รายได้ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติการ
  4120113 รายได้ค่าหน่วยกิต บรรยาย
  4120114 รายได้จัดสรรค่าหน่วยกิต
  4120115 รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรห้องสมุด
  4120116 ......
  4120117 รายได้ค่าบริการ-ตรวจข้อสอบ
  41202 รายได้จากการบริการวิชาการ
  4120201 รายได้จากการอบรม
  4120202 รายได้จากการออกแบบ
  4120203 รายได้จากการทดสอบ / ตรวจสอบ / วิเคราะห์
  4120204 รายได้จากการบริการเครื่องมือ
  4120205 รายได้จากการขายเอกสาร / ตำรา
  4120206 รายได้จากการผลิตสื่อ
  4120207 รายได้จากการบริการวิชาการอื่น ๆ
  4120208 รายได้สุทธิจากบริการวิชาการ
  4120209 รายได้ค่าอำนวยการจัดการบริการวิชาการ
  41203 รายได้จากการอุดหนุนวิจัย
  4120301 รายได้จากการอุดหนุนวิจัย
  4120302 รายได้เงินจัดสรรจากโครงการวิจัยและเงินอุดหนุนวิจัย
  4120303 รายได้ค่าอำนวยการจากการวิจัยและลิขสิทธิ์
  41204 รายได้จากการพัฒนาวิชาการ
  4120401 รายได้พัฒนาวิชาการ
  4120402 รายได้ค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ
  4120403 เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาวิชาการ
  41205 รายได้จากการบริหารงาน
  4120501 รายได้ส่วนแบ่งมหาวิทยาลัย 3%
  4120502 รายได้ค่าเช่าสถานที่-อาคารสถานที่
  4120503 รายได้ค่าเช่าสถานที่ - พื้นที
  4120504 รายได้ค่าเช่าสถานที-อุปกรณ์/ครุภัณฑ์
  4120505 รายได้จากการขายแบบพิมพ์และอื่นๆ
  4120506 รายได้จากการขายใบสมัคร
  4120507 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์/ผลิตผล
  4120508 รายได้ค่าธรรมเนียม / ค่าปรับ
  4120509 รายได้ค่าปรับจอดรถ
  4120510 รายได้ค่าปรับยืมหนังสือ
  4120511 รายได้ค่าปรับผิดสัญญา
  4120512 รายได้ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
  4120513 รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร เข้า - ออก มก.
  4120514 รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร/คำร้อง/ ค่าสมาชิก
  4120515 รายได้ค่าบริการ - สำเนาเอกสาร
  4120516 รายได้ค่าบริการ - จัดพิมพ์/จัดทำเอกสาร
  413 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
  41301 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - หน่วยงาน
  4130101 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ภาครัฐ
  4130102 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ภาคเอกชน
  414 รายได้จากเงินช่วยเหลือ
  41401 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน
  4140101 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน
  41402 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการลงทุน
  4140201 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการลงทุน
  415 รายได้จากการรับบริจาค
  41501 รายได้จากการรับบริจาคโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์
  4150101 รายได้จากการรับบริจาคโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์
  41502 รายได้จาการรับบริจาคโดยระบุวัตถุประสงค์
  4150201 รายได้จากการบริจาคโดยระบุวัตถูประสงค์
  416 ดอกเบี้ยรับ
  41601 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
  4160101 ดอกเบี้ยรับ - ธนาคารประเภทฝากประจำ
  4160102 ดอกเบี้ยรับ - ธนาคารประเภทออมทรัพย์
  41602 ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้
  4160201 ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้
  417 รายได้จากที่ราชพัสดุ
  41701 รายได้จากที่ราชพัสดุ
  4170101 รายได้จากค่าเช่าที่ราชพัสดุ - อาคารสถานที่
  4170102 รายได้จากค่าเช่าที่ราชพัสดุ - พื้นที่
  4170103 รายได้จากค่าเช่าที่ราชพัสดุ - อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์
  418 รายได้อื่น
  41801 รายได้อื่น
  4180101 รายได้เงินปันผล
  4180102 กำไรจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
  4180103 กำไรจากเงินชดเชยเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
  4180104 หนี้สูญที่ได้รับคืน
  4180105 รายได้อื่น
  4180106 รายได้เงินโอนจากหน่วยงานในสังกัด
  4180107 รายได้จากการขายทอดตลาด
  42 รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
  421 กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
  42101 กำไรจากการขายที่ดิน
  4210101 กำไรจาการจำหน่ายที่ดินมีโฉนด
  4210102 กำไรจากการจำหน่ายที่ดินนส.3
  42102 กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่นนอกจากที่ดิน
  4210201 กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่นนอกจากที่ดิน
  422 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
  42201 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
  4220101 กำไรจาการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
  42202 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้
  4220201 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ของรัฐบาล
  4220202 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ของเอกชน
  42203 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
  4220301 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทเอกชน
  4220302 เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทเอกชน
  42204 กำไรจากการจำหน่ายงินลงทุนในหน่วยงานในสังกัด
  4220401 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
  423 กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
  42301 กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
  4230101 กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
  43 รายได้แผ่นดิน
  431 รายได้แผ่นดิน
  43101 รายได้แผ่นดิน
  4310101 รายได้แผ่นดินอื่น
  

     5.ค่าใช้จ่าย
  51 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
  511 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
  51101 เงินเดือนและค่าจ้าง
  5110101 พนักงานเงินรายได้
  5110102 ค่าจ้างชั่วคราว รายเดือน
  5110103 ค่าจ้างชั่วคราว รายวัน
  5110104 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5110105 เงินสมทบประกันสังคม
  5110106 เงินช่วยเหลือการครองชีพ
  512 ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ
  51201 ค่าตอบแทน
  5120101 ค่าสมนาคุณ
  5120102 ค่าเบี้ยประชุม
  5120103 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
  5120104 ค่าตอบแทน-พนักงานขับรถ
  5120105 ค่าตอบแทนวิทยากร
  5120106 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  5120107 ค่ารางวัลกรรมการสอบสวน
  5120108 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
  5120109 ค่าควบคุม / ค่าออกแบบงานก่อสร้าง
  5120110 ค่าตอบแทนพิจารณาผลงานทางวิชาการ
  5120111 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
  5120112 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  5120113 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  5120114 ค่าตอบแทนการรมการดำเนินงาน
  5120115 ค่าสอน
  5120116 ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ
  5120117 ค่าตรวจกระดาษคำตอบ
  5120118 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ
  5120119 ค่าตอบแทนการจัดสอบ
  5120120 ค่าตอบแทนการตรวจผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  5120121 ค่าตอบแทนสอบวิทยานิพนธ์/สอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ/สอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย
  5120122 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
  5120123 ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงาน
  5120124 อื่น ๆ
  51202 ค่าใช้สอย
  5120201 ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการศึกษา
  5120202 ค่าพาหนะอาจารย์ผู้สอน
  5120203 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  5120204 ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ
  5120205 ค่าพวงหรีด
  5120206 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
  5120207 ค่าเช่าสถานที่
  5120208 ค่าจ้างเหมาบริการ
  5120209 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
  5120210 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์
  5120211 ค่าเลี้ยงรับรอง
  5120212 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
  5120213 ค่าลงทะเบียน
  5120214 ค่าจ้างเหมา
  5120215 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
  5120216 ค่าของที่ระลึก
  5120217 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
  5120218 ค่าสมาชิก(สมาคม,องค์กร,มูลนิธิ)
  5120219 ค่าบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  5120220 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า
  5120221 ค่าส่วนแบ่ง มก3%
  5120222 ค่าใช้สอยอื่น ๆ
  51203 ค่าวัสดุ
  5120301 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
  5120302 ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์/ฉลากบรรจุภัณฑ์
  5120303 ค่าวัสดุสำนักงาน
  5120304 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  5120305 ค่าวัสดุการเรียนการสอน / ทางการศึกษา (ควรใช้คำใด)
  5120306 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  5120307 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
  5120308 ค่าวัสดุการเกษตร
  5120309 ค่าวัสดุก่อสร้าง
  5120310 ค่าวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์
  5120311 ค่าวัสดุไฟฟ้า
  5120312 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  5120313 ค่าถ่ายเอกสาร
  5120314 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่
  5120315 ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์
  5120316 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
  5120317 ค่าวัสดุวารสารและตำรา
  5120318 ค่าวัสดุบริโภค
  5120319 ค่าวัสดุสนาม
  5120320 ค่าวัสดุกีฬา
  5120321 ค่าวัสดุดนตรี และนาฏศิลป์
  5120322 ค่าวัสดุโสตทัศนูปกรณ์
  5120323 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  5120324 ค่าวัสดุอื่น ๆ
  51204 ค่าสาธารณูปโภค
  5120401 ค่าไฟฟ้า
  5120402 ค่าน้ำประปา
  5120403 ค่าน้ำบาดาล
  5120404 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร
  5120405 ค่าไปรษณีย์และโทรเลข
  5120406 ค่าวิทยุติดตามตัว
  5120407 ค่าบริการด้านคมนาคม
  51205 ต้นทุนขาย
  5120501 ต้นทุนขาย
  513 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
  51301 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดำเนินงาน
  5130101 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงาน
  5130102 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต
  5130103 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
  5130104 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
  5130105 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
  5130106 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่น ๆ
  5130107 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัย
  51302 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
  5130201 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนของหน่วยงานในสังกัด
  51303 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อการดำเนินงาน
  5130301 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการต่าง ๆ
  514 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ
  51401 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  5140101 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  515 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
  51501 ค่าเสื่อมราคา
  5150101 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัยบุคลากร
  5150102 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัยนิสิต
  5150103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการเรียนการสอน
  5150104 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน
  5150105 ค่าเสื่อมราคา - ถนนคอนกรีต
  5150106 ค่าเสื่อมราคา - ถนนลาดยาง
  5150107 ค่าเสื่อมราคา - สะพานไม้
  5150108 ค่าเสื่อมราคา - สะพานปูน
  5150109 ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำดิน
  5150110 ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำปูน
  5150111 ค่าเสื่อมราคา - รั้ว
  5150112 ค่าเสื่อมราคา - บ่อบำบัดน้ำเสีย
  5150113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน
  5150114 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
  5150115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
  5150116 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
  5150117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร/เครื่องจักรกล
  5150118 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน/เครื่องจักรกล
  5150119 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง/เครื่องจักรกล
  5150120 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ
  5150121 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
  5150122 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  5150123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา
  5150124 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
  5150125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา
  5150126 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี
  5150127 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อาวุธ
  5150128 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์นาม
  5150129 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ประเภทอื่น
  5150130 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร
  5150131 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน
  5150132 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง
  51502 ค่าตัดจำหน่าย
  5150201 ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่าอาคาร
  5150202 ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่าอุปกรณ์
  5150203 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  5150204 ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
  516 หนี้สูญ
  51601 หนี้สูญลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก
  5160101 หนี้สูญลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-ภาครัฐ
  5160102 หนี้สูญลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ภาคเอกชน
  51602 หนี้สูญจากลูกหนี้เงินยืม
  5160201 หนี้สูญลูกหนี้การยืมประเภทบุคคล
  5160202 หนี้สูญลูกหนี้เงินยืมประเภทหน่วยงาน
  5160203 หนี้สูญจากลูกหนี้พัฒนาวิชาการ
  517 ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า/สินทรัพย์ลดลง
  51701 ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า/สินทรัพย์ลดลง
  5170101 ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า/สินทรัพย์ลดลง
  518 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  51801 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  5180101 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  51802 ค่าใช้จ่ายเงินโอนให้หน่วยงานในสังกัด
  5180201 ค่าใช้จ่ายเงินโอนให้หน่วยงานในสังกัด
  51803 ค่าใช้จ่ายระบุโครงการตามที่เสนอมา
  5180301 ค่าใช้จ่ายระบุโครงการตามที่เสนอมา
  52 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
  521 ดอกเบี้ยจ่าย
  52101 ดอกเบี้ยจ่าย
  5210101 ดอกเบี้ยจ่าย......
  522 ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
  52201 ขาดทุนจากการขายที่ดิน
  5220101 ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินมีโฉนด
  5220102 ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน นส.3
  5220103 ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินรับบริจาค
  52202 ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่นนอกจากที่ดิน
  5220201 ขาดทุนจากการขายที่ดิน
  5220202 ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่นนอกจากที่ดิน
  5220203 ขาดทุนจากสินทรัพย์เสียหาย
  52203 ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
  5220301 ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ระยะยาวในเงินฝากประจำ
  5220302 ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวใสตราสารหนี้ของรัฐบาล
  5220303 ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้หน่วยงานอื่น
  5220304 ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
  5220305 ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยงานในสังกัด
  523 ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
  52301 ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
  5230101 ขาดทุนจาการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจำ.....
  

     9.ค่าเสื่อมราคาสะสม
  91 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  912 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
  92 ค่าเสื่อมราคาสะสม
  921 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ระยะยาว
  92101 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ระยะยาวภาครัฐ
  9210101 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ระยะยาวภาครัฐ - บุคคลภายใน/หน่วยงานตรวจสอบ
  9210102 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ระยะยาวภาครัฐ-บุคคลภายนอก/หน่วยงานภายนอก
  92102 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ระยะยาวภาคเอกชน
  9210201 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ระยะยาวภาคเอกชน
  92103 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินยืมระยะยาว
  9210301 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสุญ-ลูกหนี้เงินยืมประเภทบุคคล
  9210302 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินยืมประเภทหน่วยงาน
  924 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร
  92401 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย
  9240101 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัยบุคลากร
  9240102 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัยนิสิต
  92402 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
  9240201 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการเรียนการสอน
  9240202 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน
  925 ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
  92501 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน
  9250101 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนนคอนกรีต
  9250102 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนนลาดยาง
  92502 ค่าเสื่อมราคาสะสม - สะพาน
  9250201 ค่าเสื่อมราคาสะสม - สะพานไม้
  9250202 ค่าเสื่อมราคาสะสม - สะพานปูน
  92503 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อ่างเก็บน้ำ
  9250301 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อ่างเก็บน้ำดิน
  9250302 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อ่างเก็บน้ำปูน
  92504 ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
  9250401 ค่าเสื่อมราคาสะสม - รั้ว
  9250402 ค่าเสื่อมราคาสะสม -บ่อบำบัดน้ำเสีย
  926 ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
  92601 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์
  9260101 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน
  9260102 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
  9260103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
  9260104 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
  9260105 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักร
  9260106 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โรงงานเครื่องจักร
  9260107 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องจักร
  9260108 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำรวจ
  9260109 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
  9260110 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  9260111 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา
  9260112 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
  9260113 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์กีฬา
  9260114 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ดนตรี
  9260115 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์อาวุธ
  9260116 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สนาม
  9260117 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ประเภทอื่น
  92602 ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องมือและอุปกรณ์
  9260201 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร
  9260202 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน
  9260203 ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง
  
  หมายเหตุ ::  ผังบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
                    ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546
                    ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551
   
    Go Back
ออกรายงาน Excel