.
 
 
 
 
     ::: ข่าวแจ้งให้ทราบ :::
เรียนท่านที่เข้าทำระบบคำของบประมาณเงินรายได้

    เนื่องจากโปรแกรมการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้นี้
Support Internet Exploler Version ที่ต่ำกว่า Version 10


    ถ้าต้องการเข้าใช้งานระบบ มี 2 ทางเลือกคือ

1. UnInstall Internet Exploler ของเดิมให้ต่ำกว่า Version 10
เพื่อเข้าใช้ระบบได้โดยปกติ

2. Download โปรแกรม RVN Browser V1.1 มาใช้งานแทน IE ปัจจุบัน ( เป็นโปรแกรม Internet Exploler V6 )


ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

post by ::: cpcvrc      date ::: 13/02/2015 - 09:59:16
ความเป็นมาของบัญชี 3 มิติ
ผังบัญชีมาตรฐาน
มิติโครงสร้างหน่วยงาน
รายงานข้อมูลพื้นฐาน & เอกสาร
คณะกรรมการ อำนวยการ
ผู้ดูแลระบบในแต่ละงาน
กิจกรรม 3 มิติ
   
 คู่มือการใช้งาน Acc3d version 2.0
 ทดสอบฐานข้อมูล สกอ.
 
 Rvn_Browser_V1.0
 Rvn_Browser_V1.1
 Uninstall Internet Explorer v.11
 
  Site requirement     1024 x 768 Resolution  /  Internet Explorer 5.x  /  Acrobat Reader 
  Copyright @2003 by ::: acc3d :::: 50 Paholyothin Rd., Lardyao Chatuchak Bangkok 10900, Thailand
  This website was created by :::: Information acc3d Team E - mail to  Webmaster ::::
  Revised < พฤษภาคม 1 , 2008 00:01 AM >