1. คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบ
  1. อธิการบดี ที่ปรึกษา
  2. รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ
  3. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รองประธานกรรมการ
  4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน กรรมการ
  5. ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ
  6. ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบ กรรมการ
  7. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ
  8. นางสาวจรรยา กุลบ่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     
  โดยให้มีหน้าที่วางแผน และติดตามการพัฒนาระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นระบบบัญชีเกณฑ์พึงรับ- พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
   

     2. คณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบ
  1. รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษา
  2. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ประธานกรรมการ
  3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รองประธานกรรมการ
  4. รองศาสตราจารย์ดุษณีย์ ส่องเมือง รองประธานกรรมการ
  5. รองศาสตราจารย์อรสา อร่ามรัตน์ รองประธานกรรมการ
  6. รองศาสตราจารย์ยุพดี ศิริวรรณ อนุกรรมการ
  7. ดร. ศศิวิมล ศรีเจริญจิตร์ อนุกรรมการ
  8. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ อนุกรรมการ
  9. อาจารย์จารุภา วิภูภิญโญ อนุกรรมการ
  10. ผู้อำนวยการกองคลัง อนุกรรมการ
  11. ผู้อำนวยการกองแผนงาน อนุกรรมการ
  12. หัวหน้างานบัญชี อนุกรรมการ
  13. หัวหน้างานเงินรายได้ อนุกรรมการ
  14. หัวหน้างานงบประมาณ อนุกรรมการ
  15. หัวหน้างานการเงิน อนุกรรมการ
  16. หัวหน้างานพัสดุ อนุกรรมการ
  17. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ
  18. นางสาวสุภิญญา ปานดำ อนุกรรมการ
  19. นางสาวพัชนี ลีลาดี อนุกรรมการ
  20. นางสุชีรา จรรยามั่น อนุกรรมการ
  21. นางธีรดา รุจิกัณหะ อนุกรรมการ
  22. นางสาวรัตติญา ศริดารา อนุกรรมการ
  23. นางสาวจรรยา กุลบ่าง อนุกรรมการและเลขานุการ
  24. นางกฤษณา ชมภูแดง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  25. นางสาวสุภัทรา วงษ์วันทนีย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  26. นางสาวอายนางศ์ พุทธสิทธิ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     
  โดยให้มีหน้าที่
1. ออกแบบระบบและปรับปรุงระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นลักษณะเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
2. พัฒนาโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีให้เหมาะสม สอดคล้องในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารงาน ติดตาม ประเมินผล และสามารถ ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
   

     3. คณะอนุกรรมการดำเนินงานวางแผนวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบ
  1. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษา
  2. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ประธานกรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์ รองประธานกรรมการ
  4. นายประสพสุข ผลดี อนุกรรมการ
  5. นายพิชญ์ วิมุกตะลพ อนุกรรมการ
  6. นายธีรศักดิ์ รอดชูแสง อนุกรรมการ
  7. นางสาวสมใจ บรรเทากุล อนุกรรมการ
  8. นางสาวสุภิญญา ปานดำ อนุกรรมการและเลขานุการ
     
  โดยให้มีหน้าที่
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ โครงสร้างระบบและออกแบบระบบฐานข้อมูล
2. ปรับปรุงระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
3. พัฒนาระบบการจัดการ และนำระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ พร้อมทั้งทดสอบระบบและแก้ไขระบบเพื่อใช้งาน
4. ทำคู่มือการใช้งาน
5. ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับการใช้งาน
   
 
  Site requirement     1024 x 768 Resolution  /  Internet Explorer 5.x  /  Acrobat Reader 
  Copyright @2003 by ::: acc3d :::: 50 Paholyothin Rd., Lardyao Chatuchak Bangkok 10900, Thailand
  This website was created by :::: Information acc3d Team E - mail to  Webmaster ::::
  Revised < พฤษภาคม 1 , 2008 00:01 AM >