1. ผู้ดูแลระบบงานงบประมาณ
งานงบประมาณเงินแผ่นดิน
  1. อุษา สุพลจร กรรมการ
  2. รัตติญา ศริดารา กรรมการ
  3. จารุวรรณ ภู่ช้าง กรรมการ
     
งานงบประมาณเงินรายได้
  4. สุชีรา จรรยามั่น กรรมการ
  5. ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ กรรมการ
     
งานระบบและพัฒนาโปรแกรม
  6. สุภิญญา ปานดำ กรรมการและพัฒนาโปรแกรม
  7. วิรัตน์ ชูแก้ว พัฒนาโปรแกรม
     
   

     2. ผู้ดูแลระบบงานพัสดุ
  1. วลีรัตน์ กาญจนปกรณ์ชัย กรรมการ
  2. ไพเราะ รุ่งเรือง กรรมการ
  3. สมพิศ ชยันโต กรรมการ
  4. พัชนี ลีลาดี กรรมการ
  5. อัจฉรา เฮียงโฮม กรรมการ
  6. สุภิญญา ปานดำ กรรมการและพัฒนาโปรแกรม
  7. สุภิญญา ปานดำ พัฒนาโปรแกรม
     
   
   

     3. ผู้ดูแลระบบงานการเงิน
  1. ฐิติรัตน์ ปทุมมาศ กรรมการ
  2. จรรยา กุลบ่าง กรรมการ
  3. วิภา เสริฐสันติ กรรมการ
  4. พัชนี ลีลาดี กรรมการ
  5. ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ กรรมการ
  6. สุภิญญา ปานดำ กรรมการและพัฒนาโปรแกรม
  7. ทิพยรัตน์ แซ่หลี พัฒนาโปรแกรม
     
   

     4. ผู้ดูแลระบบงานบัญชี
  1. พัชนี สินไพบูลย์ผล กรรมการ
  2. กฤษณา ชมภูแดง กรรมการ
  3. ธีรดา รุจิกัณหะ กรรมการ
  4. ยุพา วงษ์อุบล กรรมการ
  5. พงศ์พงา เนตรหาญ กรรมการ
  6. สุภิญญา ปานดำ กรรมการและพัฒนาโปรแกรม
  7. ทิพยรัตน์ แซ่หลี พัฒนาโปรแกรม
     
   
 
  Site requirement     1024 x 768 Resolution  /  Internet Explorer 5.x  /  Acrobat Reader 
  Copyright @2003 by ::: acc3d :::: 50 Paholyothin Rd., Lardyao Chatuchak Bangkok 10900, Thailand
  This website was created by :::: Information acc3d Team E - mail to  Webmaster ::::
  Revised < พฤษภาคม 1 , 2008 00:01 AM >