โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน
  1. รายงาน ผังบัญชี GFMIS
  2. รายงาน ผังบัญชีเงินรายได้
  3. รายงาน โครงสร้างหน่วยงาน
  4. รายงาน งบรายจ่าย และหมวดค่าใช้จ่าย
  5. รายงาน แผนงาน และผลผลิต
  6. รายงาน ทะเบียนหมายเลขพัสดุ 11 หลัก
  7. รายงาน อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
  8. รายงาน กองทุน
  9. รายงาน วันหยุด
  10. รายงาน เลขที่ ศธ. ของหน่วยงาน
  11. รายงาน ชื่อธนาคาร
  12. รายงาน โครงสร้างทางบัญชี
   
     


     ชี้แจงทะเบียนทรัพย์สิน
  1. สรุปแผนการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเข้าสู่ระบบบะญชี 3 มิติ
  2. แบบประเมินผลการจัดประชุมชี้แจง
  3. การจัดทำข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน
  4. การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
     
   
     


     สารสนเทศการเงินอุดมศึกษา สำหรับการรายงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  ประจำปีงบประมาณ 2551
  1. ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551
  2. ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551
     
   
     


     เอกสารดาล์วโหลด
  1. แบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ( กรณีที่ Server down )
  2. คู่มือการออกใบเสร็จรับเงิน
  3. Download Driver เครื่อง Printer OKI
  4. คู่มือการติดตั้งโปรแกรมช่วยพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(Windows XP)
  5. คู่มือการติดตั้งโปรแกรมช่วยพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(Windows vista, 7)
 

6. โปรแกรมช่วยพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(Window XP, Vista)

  7. โปรแกรมช่วยพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(Windows vista, 7)
  8. คู่มือการใช้ระบบเงินยืมทดรอง
  9. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สิน
  10. คู่มือปฏิบัติงานผังบัญชีย่อยสามมิติ
  11. การ SET UP เครื่องพิมพ์ OKI
  12. คู่มือการจัดการเครื่องพิมพ์ให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบ USB
  13. คู่มือบัญชี
   
     
 
  Site requirement     1024 x 768 Resolution  /  Internet Explorer 5.x  /  Acrobat Reader 
  Copyright @2003 by ::: acc3d :::: 50 Paholyothin Rd., Lardyao Chatuchak Bangkok 10900, Thailand
  This website was created by :::: Information acc3d Team E - mail to  Webmaster ::::
  Revised < พฤษภาคม 1 , 2008 00:01 AM >